Rutinar for levering

Rutinar for levering av vilt

NB! Vomskutte dyr, eller dyr som er tilsølt med vom under slakting blir avvist. Mattilsynet godkjenner ikkje dette. Dette gjeld òg om feltkontrollør har godkjent slaktet.

 • Alt vilt som leverast til oss, skal helst vere avtalt på førehand. Vi tilbyr her både mottak der vi kjøpar dyret, og mottak der vi utfører forskjellige tenester for jeger/kunde.
   

 • Det er jeger sitt ansvar å ta CWD prøve. Vi har utstyr til å gjere dette for enkelte, men det er jegeren som må sende dette inn.
   

 • Ved transport av slakt, er det veldig viktig å sørge for god innpakking slik at slaktet forblir i best mogeleg tilstand frem til levering inn til oss. 

 • Det må følgje med eit kontrollskjema på alle dyr som blir levert til oss (egenerklæring). Denne har vi kopier av på slakteriet som du kan fylle ut der, eller laste ned PDF som du finn lenger nede på denne sida. 
   

 • For at vi skal kunne partere dyret, må det følgje med godkjent feltkontroll-lapp. Har du ikkje dette, kan vi godkjenne dyret med kontroll frå mattilsynet, men då må organa som skreve i punktet under her følgje med dyret. (gebyr for dette er kr. 180,- per dyr).
   

 • Skal du selje dyret til oss, må det utvisast stor forsiktigheit ved utvomming. Det må ikkje skjerast hol på organar slik at slaktet blir tilgrisa av vom eller tarminnhald. Det er anbefalt at du tar ut vom straks du har anledning til dette.

 • Kvaliteten på ferdig produkt avhenger mykje av korleis dyret har blitt håndtert etter felling. Slaktet bør leverast snarast mogeleg, og seinast innan 2 døgn etter felling. Ved varmt og fuktig vær, må det helst leverast tidlegare. Heng slaktet for lenge, vil kvaliteten reduserast raskt. Vi vil helst at mørningsprosessen foregår hjå oss.
   

 • Ved sal inn til oss, treng du ikkje feltkontroll. Dermed må desse organa følgje dyret inn for kontroll, som blir tatt av mattilsynet.

 1. Hjarte

 2. Lunge

 3. Lever

 4. Nyre

Oppgjeret skjer på grunnlag av vekt etter at skrotten er reinskoren for skotskade, feitt og blod. Hjortefeitt er ikkje egna for videre bearbeiding

Rutiner for levering på PDF: klikk her

Egenerklæring på PDF: klikk her

Skjema for kontakt- og betalingsinformasjon ved sal inn til oss: klikk her